Table 15 Structure of Applications for Patents of Regions in China 2011

กกApril 2011

Region

Invention

Utility Model

Design

Region

Invention

Utility Model

Design

Tibet

71.4%

28.6%

0.0%

Hebei

25.7%

52.1%

22.2%

Beijing

66.7%

20.5%

12.8%

Chongqing

25.6%

43.5%

30.9%

Macau

58.4%

33.6%

8.1%

Hubei

25.0%

58.1%

16.8%

Taiwan

49.6%

42.9%

7.5%

Anhui

23.8%

27.2%

49.0%

Hainan

47.7%

36.2%

16.2%

Fujian

23.5%

45.2%

31.3%

Ningxia

46.7%

37.0%

16.3%

Hong Kong

22.8%

47.6%

29.6%

Shaanxi

43.9%

39.8%

16.4%

Tianjin

21.6%

54.5%

23.9%

Gansu

42.3%

44.8%

12.9%

Shandong

19.8%

62.9%

17.3%

Jilin

41.8%

37.2%

21.0%

Zhejiang

14.3%

45.2%

40.4%

Qinghai

40.7%

49.0%

10.2%

Changchun

49.8%

34.8%

15.3%

Yunnan

40.6%

47.6%

11.8%

XPCC

45.3%

35.0%

19.8%

Inner Mongolia

40.1%

46.2%

13.7%

Xi'an

44.7%

30.8%

24.5%

Shanxi

39.7%

47.7%

12.6%

Harbin

44.2%

44.3%

11.5%

Shanghai

34.5%

55.8%

9.7%

Shenzhen

42.5%

49.9%

7.7%

Liaoning

34.2%

51.3%

14.5%

Nanjing

40.6%

53.1%

6.3%

Guizhou

33.2%

50.0%

16.8%

Shenyang

35.7%

34.2%

30.1%

Hunan

31.8%

47.7%

20.6%

Hangzhou

34.4%

53.1%

12.6%

Guangdong

31.6%

48.9%

19.5%

Dalian

31.6%

48.9%

19.5%

Jiangxi

30.2%

41.6%

28.3%

Chengdu

28.8%

36.2%

34.9%

Heilongjiang

28.9%

35.9%

35.3%

Wuhan

28.4%

49.4%

22.1%

Xinjiang

28.1%

56.2%

15.7%

Xiamen

25.3%

69.0%

5.7%

Henan

27.9%

48.2%

23.8%

Guangzhou

24.3%

40.9%

34.8%

Guangxi

27.9%

60.4%

11.7%

Jinan

24.2%

52.7%

23.0%

Jiangsu

27.9%

28.0%

44.2%

Qingdao

22.5%

41.6%

35.9%

Sichuan

25.8%

47.3%

26.9%

Ningbo

8.4%

41.7%

49.9%

Note: Since 1999, statistics of cities such as Ningbo, Changchun, Nanjing, Hangzhou, Jinan, Chengdu, Xiamen, Shenzhen have been calculated separately, being included in the respective province.

Statistics of Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC) has been calculated separately since 2008, being included in Xinjiang Province.

2011-05-12