Table 14 Distribution of PCT International Applications Received in 2011

กกApril 2011

Region

Monthly

Yearly

Region

Monthly

Yearly

กก

Total

Total

กก

Total

Total

Guangdong

717

2101

Jiangxi

1

4

Beijing

178

546

Guizhou

1

2

Shanghai

74

221

Inner Mongolia

1

2

Jiangsu

57

172

Hainan

0

1

Zhejiang

49

163

Ningxia

1

1

Shandong

41

131

Qinghai

0

1

Taiwan

36

116

Tibet

0

0

Fujian

34

95

Macau

0

0

Hong Kong

22

65

Shenzhen

661

1816

Shaanxi

20

56

Guangzhou

16

80

Tianjin

22

55

Xi'an

10

63

Sichuan

4

39

Qingdao

8

52

Hubei

1

31

Hangzhou

21

46

Liaoning

10

28

Xiamen

11

46

Heilongjiang

6

26

Nanjing

10

43

Hebei

4

20

Wuhan

6

30

Xinjiang

4

18

Chengdu

9

29

Hunan

9

15

Jinan

4

23

Anhui

3

12

Ningbo

4

23

Chongqing

6

12

Dalian

6

23

Henan

0

8

Harbin

5

18

Shanxi

0

7

Shenyang

1

7

Gansu

3

6

Changchun

0

2

Yunnan

0

6

XPCC

0

0

Guangxi

2

6

Total of Domestic Applications

1308

3971

Jilin

2

5

Total of Foreign Applications

93

362

Note:

Since 1999, statistics of cities such as Ningbo, Changchun, Nanjing, Hangzhou, Jinan, Chengdu, Xiamen, Shenzhen have been calculated separately, being included in the respective province.

Statistics of Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC) has been calculated separately since 2008, being included in Xinjiang Province.

2011-05-12