Table 5 Distribution of Grants for Inventions Received from Home 2011

 April 2011

Region

Monthly Total

Yearly Total

Year-on-year Growth Rate

Total

Region

Monthly Total

Yearly Total

Year-on-year Growth Rate

Total

Guangdong

1588

5866

37.7%

51044

Hong Kong

31

106

-13.1%

1924

Beijing

1412

4927

57.0%

56440

Inner Mongolia

23

96

54.8%

1496

Jiangsu

1010

3267

79.8%

28002

Hainan

16

76

58.3%

1240

Shanghai

886

2974

48.3%

32685

Xinjiang

15

56

16.7%

636

Zhejiang

856

2734

65.7%

24492

Ningxia

5

29

123.1%

527

Taiwan

583

1936

4.5%

33113

Qinghai

15

24

84.6%

333

Shandong

566

1888

76.8%

17619

Tibet

2

5

-16.7%

74

Liaoning

259

987

77.2%

10508

Macau

1

2

0.0%

19

Tianjin

273

945

37.8%

14283

Shenzhen

949

3860

25.2%

32715

Shaanxi

347

944

89.9%

8660

Guangzhou

427

1306

49.6%

12373

Sichuan

299

911

62.1%

10503

Hangzhou

311

1090

62.4%

10230

Hunan

236

823

41.9%

9526

Nanjing

317

1007

70.7%

9208

Hubei

234

780

51.8%

10887

Xi'an

312

816

92.5%

6669

Anhui

201

717

82.0%

6971

Wuhan

232

753

56.5%

8390

Fujian

176

619

113.4%

4653

Chengdu

193

735

72.5%

6517

Henan

164

577

49.5%

7218

Jinan

177

559

57.9%

4265

Heilongjiang

144

576

69.9%

4843

Ningbo

140

513

79.4%

3840

Jilin

169

556

106.7%

4401

Harbin

126

486

44.2%

5106

Chongqing

135

434

75.7%

5722

Qingdao

120

376

27.9%

5594

Shanxi

115

371

56.5%

5412

Shenyang

120

349

66.2%

3382

Hebei

118

353

91.8%

4515

Changchun

85

328

51.2%

4194

Gansu

87

299

61.6%

3954

Dalian

91

274

44.2%

3259

Yunnan

59

211

91.8%

2322

Xiamen

43

173

37.3%

1617

Jiangxi

59

210

100.0%

2355

XPCC

0

5

66.7%

42

Guangxi

52

188

60.7%

2354

Total

10184

34662

54.4%

370796

Guizhou

48

175

94.4%

2065

 

 

 

 

 

Note:

Since 1999, statistics of cities such as Ningbo, Changchun, Nanjing, Hangzhou, Jinan, Chengdu, Xiamen, Shenzhen have been calculated separately, being included in the respective province.

Statistics of Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC) has been calculated separately since 2008, being included in Xinjiang Province.

2011-05-12