Table 2 Distribution of Applications for Inventions Received from Home 2011

 April 2011

Region

Monthly Total

Yearly Total

Year-on-year

Growth Rate

Total

Region

Monthly

Total

Yearly

Total

Year-on-year

Growth Rate

Total

Guangdong 

4997

16433

89.9%

172836

Inner Mongolia

87

374

40.6%

6807

Beijing

3689

15069

39.8%

205276

Xinjiang

84

350

62.0%

5891

Jiangsu

3400

13649

62.1%

197779

Hong Kong

73

287

29.3%

5940

Shanghai

2559

9685

35.2%

143820

Hainan

30

186

19.2%

3299

Zhejiang

1844

7026

40.2%

92309

Ningxia

37

147

219.6%

2025

Shandong

1623

5844

61.8%

89348

Qinghai

20

75

63.0%

1460

Shaanxi

897

3599

12.1%

95996

Tibet

6

26

100.0%

347

Taiwan

859

3114

48.6%

59078

Macau

0

5

0.0%

104

Liaoning

661

2701

58.1%

34359

Shenzhen

1984

7940

15.2%

125501

Sichuan

735

2535

19.5%

41656

Xi¨an

794

3073

42.7%

39475

Henan

703

2368

78.6%

23893

Hangzhou

730

2927

61.4%

35190

Tianjin

724

2364

43.8%

40063

Nanjing

584

2408

66.6%

26864

Anhui

629

2325

59.6%

50046

Guangzhou

633

2346

43.5%

32507

Hubei

682

2238

50.8%

39952

Chengdu

477

1708

10.7%

24941

Hunan

579

2209

67.7%

35049

Wuhan

491

1680

44.0%

25345

Chongqing

599

1979

47.4%

23660

Jinan

407

1439

72.1%

17770

Fujian

452

1760

60.9%

19727

Dalian

371

1305

63.7%

17800

Shanxi

423

1482

23.9%

27686

Qingdao

331

1162

16.8%

18246

Heilongjiang

366

1313

54.7%

24094

Harbin

307

1143

34.9%

14634

Hebei

273

1125

100.2%

15963

Ningbo

253

1069

27.0%

12651

Jilin

302

989

46.1%

20153

Shenyang

257

945

24.5%

22879

Jiangxi

188

756

44.8%

12466

Changchun

210

719

46.7%

11263

Yunnan

174

695

13.7%

13379

Xiamen

151

572

39.5%

6454

Guangxi

161

642

46.6%

11091

XPCC

10

66

100.0%

352

Gansu

167

570

94.5%

8806

Total

28137

104391

51.3%

1534039

Guizhou

114

471

11.9%

9681

 

 

 

 

 

Note:

Since 1999, statistics of cities such as Ningbo, Changchun, Nanjing, Hangzhou, Jinan, Chengdu, Xiamen, Shenzhen have been calculated separately, being included in the respective province.

Statistics of Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC) has been calculated separately since 2008, being included in Xinjiang Province.

2011-05-12