CNIPA > Statistics > 2013 > 4

Table 2 Distribution of Applications for Inventions Received from Home 2013

 April 2013

Region

Monthly Total

Yearly Total

Year-on-year

Growth Rate

Total

Region

Monthly

Total

Yearly

Total

Year-on-year

Growth Rate

Total

Jiangsu 

8308

25657

21.8%

375953

Xinjiang

127

540

47.1%

9033

Guangdong

4990

19059

17.5%

321701

Inner Mongolia

140

509

45.8%

9701

Beijing

4984

17434

26.2%

299319

Hong Kong

76

317

-0.9%

7862

Zhejiang

3014

11374

33.0%

154635

Ningxia

96

287

69.8%

3453

Shandong

3082

11240

54.9%

160554

Hainan

83

262

22.4%

4972

Shanghai

2875

10988

6.8%

214400

Qinghai

34

136

78.9%

2023

Anhui

1822

6297

77.7%

58180

Tibet

3

16

-57.9%

519

Sichuan

1458

4769

34.1%

72049

Macau

2

12

-45.5%

163

Hubei

1155

3936

38.4%

66592

Shenzhen

2491

9328

4.4%

186799

Chongqing

621

3833

66.3%

41997

Nanjing

1378

4388

32.8%

64658

Taiwan

899

3815

2.6%

119311

Hangzhou

1080

4250

20.4%

62345

Tianjin

988

3515

39.3%

75412

Qingdao

952

3610

124.6%

34507

Henan

935

3484

40.8%

56033

Chengdu

1110

3549

35.8%

47383

Shaanxi

880

3408

20.3%

65017

Guangzhou

890

3461

29.4%

51616

Liaoning

807

3273

-9.8%

93587

Xi’an

698

2894

26.4%

54068

Hunan

887

3260

26.0%

59713

Wuhan

743

2629

34.5%

40727

Fujian

715

2890

25.6%

39959

Ningbo

643

2568

70.7%

25897

Heilongjiang

789

2507

54.6%

40842

Jinan

666

2551

50.7%

32790

Guangxi

532

2065

71.9%

21782

Harbin

667

2078

63.1%

28987

Hebei

536

2043

11.9%

35576

Dalian

305

1364

-10.7%

36262

Shanxi

505

1774

61.0%

26613

Shenyang

266

1002

-21.8%

33525

Jilin

372

1345

23.3%

27756

Changchun

275

945

22.4%

16935

Yunnan

350

1206

26.0%

20010

Xiamen

217

926

29.5%

11303

Gansu

304

1022

14.8%

14628

XPCC

25

125

135.8%

873

Jiangxi

290

997

17.0%

18526

Total

42881

154050

27.0%

2533322

Guizhou

222

780

20.4%

15451

 

 

 

 

 

Note:

Since 1999, statistics of cities such as Ningbo, Changchun, Nanjing, Hangzhou, Jinan, Chengdu, Xiamen, Shenzhen have been calculated separately, being included in the respective province.

Statistics of Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC) has been calculated separately since 2008, being included in Xinjiang Province.

2013-08-21