CNIPA > Statistics > 2014 > 1

Table 15 Structure of Applications for Patents of Regions in China 2014

 January  2014

Region

Invention

Utility Model

Design

Region

Invention

Utility Model

Design

Beijing

58.3%

34.9%

6.7%

Hong Kong

30.0%

22.1%

47.9%

Tibet

57.9%

21.1%

21.1%

Hebei

29.1%

56.4%

14.5%

Guangxi

57.4%

33.5%

9.0%

Chongqing

28.7%

52.0%

19.4%

Taiwan

49.5%

42.6%

7.9%

Xinjiang

28.6%

62.7%

8.7%

Shanghai

49.4%

40.8%

9.8%

Fujian

27.5%

48.1%

24.4%

Gansu

49.0%

45.1%

5.9%

Guangdong

27.4%

38.4%

34.2%

Ningxia

46.5%

51.5%

2.0%

Heilongjiang

21.7%

63.8%

14.5%

Liaoning

43.7%

47.7%

8.6%

Zhejiang

20.4%

51.5%

28.1%

Hainan

43.6%

34.6%

21.8%

Jiangxi

19.2%

43.5%

37.3%

Jilin

43.3%

49.7%

7.0%

Nanjing

53.6%

37.0%

9.4%

Jiangsu

42.0%

42.9%

15.1%

Changchun

49.7%

44.9%

5.4%

Shaanxi

39.9%

49.5%

10.7%

Qingdao

49.5%

42.8%

7.6%

Yunnan

37.1%

52.8%

10.1%

Dalian

49.1%

45.4%

5.5%

Anhui

36.7%

53.0%

10.3%

Shenyang

44.9%

49.4%

5.7%

Sichuan

36.4%

43.6%

20.1%

Xi'an

43.3%

47.3%

9.4%

Shanxi

35.7%

47.3%

17.0%

Jinan

42.8%

50.7%

6.5%

Macau

35.7%

28.6%

35.7%

Shenzhen

41.3%

35.7%

23.0%

Shandong

34.8%

55.7%

9.6%

Chengdu

39.7%

39.0%

21.2%

Hubei

33.9%

54.1%

12.0%

Wuhan

38.8%

54.1%

7.1%

Hunan

33.5%

47.8%

18.8%

XPCC

34.9%

61.6%

3.5%

Inner Mongolia

33.0%

49.0%

18.0%

Hangzhou

34.7%

46.0%

19.3%

Tianjin

32.3%

55.8%

12.0%

Xiamen

34.1%

47.4%

18.5%

Henan

31.8%

56.2%

12.0%

Harbin

31.7%

52.3%

16.0%

Qinghai

31.3%

51.3%

17.5%

Guangzhou

30.4%

38.1%

31.5%

Guizhou

30.6%

53.2%

16.2%

Ningbo

24.8%

52.1%

23.1%

Note: Since 1999, statistics of cities such as Ningbo, Changchun, Nanjing, Hangzhou, Jinan, Chengdu, Xiamen, Shenzhen have been calculated separately, being included in the respective province.

Statistics of Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC) has been calculated separately since 2008, being included in Xinjiang Province.

2014-03-11