CNIPA > Statistics > 2014 > 11

Table 2 Distribution of Applications for Inventions Received from Home 2014

November 2014

Region

Monthly Total

Yearly Total

Year-on-year

Growth Rate

Total

Region

Monthly

Total

Yearly

Total

Year-on-year

Growth Rate

Total

Total

102010

669695

14.4%

3753903

Jiangxi

536

4003

20.9%

25463

Jiangsu

20372

126521

5.8%

618076

Xinjiang

302

2057

9.9%

12631

Beijing

7701

66400

14.3%

415839

Ningxia

708

2003

19.7%

6961

Guangdong

7599

62470

6.1%

434102

Inner Mongolia

167

1643

-0.2%

12770

Shandong

12264

60731

18.7%

277687

Hainan

79

878

9.1%

6509

Zhejiang

5181

45299

20.3%

231304

Hong Kong

59

820

-6.0%

9322

Anhui

5978

43018

49.2%

129758

Qinghai

83

485

8.5%

2892

Shanghai

3667

34351

1.6%

276920

Tibet

7

84

0%

679

Sichuan

4520

25788

31.0%

116578

Macau

0

32

-45.8%

245

Shaanxi

4544

19849

-4.5%

107945

Qingdao

7877

29834

26.2%

93632

Hubei

3513

19293

26.1%

100138

Shenzhen

2864

26848

-3.9%

236519

Tianjin

3365

17213

-3.1%

111056

Nanjing

3697

25304

34.6%

108056

Henan

2321

17142

27.2%

85271

Chengdu

3355

19297

32.5%

80458

Guangxi

3426

17013

77.5%

51112

Xi’an

4278

17474

-4.2%

92182

Liaoning

2797

15540

-10.3%

131146

Hangzhou

1307

13080

4.6%

85229

Chongqing

4292

12872

35.5%

63598

Guangzhou

1434

12333

16.0%

72662

Hunan

1627

12082

18.4%

80473

Jinan

1368

10881

17.1%

52464

Fujian

1101

10915

24.1%

57868

Wuhan

1368

10402

25.3%

58235

Heilongjiang

1384

10364

18.6%

59037

Ningbo

1706

10210

24.1%

43350

Taiwan

779

9331

-4.3%

135574

Harbin

1179

8912

21.1%

44545

Hebei

807

7237

13.7%

48099

Shenyang

1824

7881

43.4%

47976

Guizhou

794

5665

68.8%

24324

Dalian

530

4367

-49.9%

53184

Shanxi

571

5489

4.1%

36353

Xiamen

319

3401

27.4%

16749

Jilin

461

4625

14.9%

35585

Changchun

351

3394

12.9%

22782

Gansu

488

4285

33.1%

21626

XPCC

34

331

5.4%

1424

Yunnan

517

4197

25.3%

26962

 

 

 

 

 

Note:

Since 1999, statistics of cities such as Ningbo, Changchun, Nanjing, Hangzhou, Jinan, Chengdu, Xiamen, Shenzhen have been calculated separately, being included in the respective province.

Statistics of Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC) has been calculated separately since 2008, being included in XinjiangProvince.

 

2014-12-30