Table 2 Distribution of Inventions Received from Home 2016

December 2016

Region

Monthly Total

Yearly Total

Year-on-year

Growth Rate

Total

Region

Monthly

Total

Yearly

Total

Year-on-year

Growth Rate

Total

Total

158878

1204981

24.4%

6058575

Gansu

760

6114

11.1%

33945

Jiangsu

20147

184632

19.4%

977455

Xinjiang

348

3598

19.0%

19556

Guangdong

19925

155581

49.7%

706301

Inner Mongolia

384

2878

27.7%

18183

Beijing

13738

104643

17.7%

621141

Ningxia

495

2510

-4.4%

12277

Anhui

10989

95963

40.5%

300977

Qinghai

269

1381

25.2%

5551

Zhejiang

10664

93254

37.8%

399339

Hainan

120

1278

5.5%

9089

Shandong

13831

88359

-5.5%

476088

Hong Kong

173

1278

27.7%

11690

Shanghai

6675

54339

15.7%

383017

Tibet

22

176

37.5%

991

Sichuan

6109

54277

34.2%

215430

Macau

5

38

46.2%

314

Hubei

6189

43789

45.0%

177374

Shenzhen

6538

56326

40.7%

337122

Guangxi

6359

43078

39.8%

130229

Chengdu

2779

39431

32.4%

152479

Tianjin

6887

38153

33.8%

183897

Qingdao

8197

34953

-22.3%

183692

Henan

4660

28582

33.9%

137695

Guangzhou

4467

31892

58.8%

126903

Fujian

2595

27041

53.1%

104186

Nanjing

3502

31556

13.4%

170183

Liaoning

4925

25561

32.2%

178916

Hangzhou

2899

25009

40.4%

129772

Hunan

3961

25524

30.9%

127888

Wuhan

2737

20643

36.9%

95424

Shaanxi

4011

22565

30.3%

152382

Ningbo

2549

19328

20.4%

81482

Chongqing

4521

19981

-43.1%

125211

Xi’an

3573

18569

30.4%

128904

Hebei

1378

14141

25.6%

74594

Jinan

1689

14669

-3.0%

83911

Heilongjiang

1982

13177

-10.1%

89981

Shenyang

2488

12289

23.6%

71293

Guizhou

1930

10953

45.3%

45353

Harbin

1754

11198

-10.4%

70960

Taiwan

1130

10283

3.5%

156950

Dalian

1640

7129

39.0%

66305

Shanxi

734

8208

44.5%

50859

Changchun

789

5797

24.3%

33755

Jiangxi

1306

8202

43.3%

40072

Xiamen

536

5511

27.4%

26992

Yunnan

719

7907

25.5%

41705

XPCC

62

637

12.9%

2669

Jilin

937

7537

22.5%

49939

 

 

 

 

 

Note:

Since 1999, statistics of cities such as Ningbo, Changchun, Nanjing, Hangzhou, Jinan, Chengdu, Xiamen, Shenzhen have been calculated separately, being included in the respective province.

Statistics of Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC) has been calculated separately since 2008, being included inXinjiang Province.


 

2017-04-07