CNIPA > Statistics > 2016 > 12

Table 8 Distribution of Valid Inventions from Home

 December 2016

Region

Population (million)

Valid Number

 Sequential Growth Rate

Patents Distribution Density       

(per million people)

Region

Population (million)

Valid Number

 Sequential Growth Rate

Patents Distribution Density

(per million people)

Total

1374.6

1103226

26.6%

802.6

Xinjiang

23.6

3762

22.5%

159.4

Guangdong

108.5

168480

21.3%

1553.0

Inner Mongolia

25.1

3734

22.4%

148.7

Beijing

21.7

166722

25.3%

7681.3

Hainan

9.1

2394

13.4%

262.8

Jiangsu

79.8

146859

29.8%

1841.2

Ningxia

6.7

1680

46.3%

251.5

Zhejiang

55.4

91373

28.7%

1649.6

Qinghai

5.9

904

38.0%

153.6

Shanghai

24.2

85049

21.5%

3521.3

Tibet

3.2

394

32.2%

121.6

Shandong

98.5

62005

30.0%

629.7

Taiwan

--

50261

9.0%

--

Anhui

61.4

39104

50.0%

636.5

Hong Kong

--

4626

17.2%

--

Sichuan

82.0

36815

28.2%

448.7

Macau

--

90

23.3%

--

Hubei

58.5

31567

26.3%

539.5

Shenzhen

--

95370

13.7%

--

Liaoning

43.8

27915

20.1%

637.0

Hangzhou

--

36579

20.8%

--

Hunan

67.8

27863

25.6%

410.8

Nanjing

--

33458

23.1%

--

Shaanxi

37.9

27599

21.8%

727.6

Guangzhou

--

30305

25.5%

--

Fujian

38.4

23793

33.2%

619.8

Chengdu

--

25198

27.5%

--

Tianjin

15.5

22663

22.5%

1465.0

Wuhan

--

24460

24.7%

--

Henan

94.8

22601

28.6%

238.4

Xi'an

--

24368

23.2%

--

Chongqing

30.2

16737

30.7%

554.8

Qingdao

--

18290

40.2%

--

Heilongjiang

38.1

16137

24.6%

423.4

Ningbo

--

18227

29.0%

--

Hebei

74.2

15755

28.3%

212.2

Jinan

--

14628

28.5%

--

Guangxi

48.0

14222

51.0%

296.5

Harbin

--

13372

25.9%

--

Shanxi

36.6

9896

22.1%

270.1

Shenyang

--

11108

22.0%

--

Jilin

27.5

9255

20.1%

336.1

Dalian

--

9625

18.3%

--

Yunnan

47.4

9011

18.4%

190.0

Xiamen

--

7291

31.4%

--

Guizhou

35.3

7019

29.3%

198.9

Changchun

--

6960

21.6%

--

Jiangxi

45.7

6896

29.6%

151.0

XPCC

--

570

31.9%

--

Gansu

26.0

5022

22.7%

193.2

 

 

 

 

 

Note:

1 The data of national and sub-provinces population, which is calculated according to the 2009 national sample survey on population changes, is quoted from "China Statistical Yearbook 2010" written by the National Bureau of Statistics.

 Since 1999, statistics of cities such as Ningbo, Changchun, Nanjing, Hangzhou, Jinan, Chengdu, Xiamen, Shenzhen have been calculated separately, being included in the respective province.Statistics of Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC) has been calculated separately since 2008, being included in Xinjiang Province.

 

2017-04-10