CNIPA > Statistics > 2018 > 10

Table 9 Statistics on Valid Inventions Maintained for More Five Years in Regions Across China

October 2018

Region

Percentage %

Region

Percentage %

Total

68.7%

Tibet

82.1%

Beijing

76.4%

Shaanxi

62.4%

Tianjin

70.4%

Gansu

67.0%

Hebei

63.8%

Qinghai

61.8%

Shanxi

66.1%

Ningxia

57.8%

Inner Mongolia

72.7%

Xinjiang

68.0%

Liaoning

68.1%

Taiwan

94.5%

Jilin

60.3%

Hong Kong

92.8%

Heilongjiang

63.2%

Macau

85.7%

Shanghai

76.8%

Shenyang

67.1%

Jiangsu

66.4%

Dalian

68.7%

Zhejiang

62.1%

Changchun

56.6%

Anhui

59.1%

Harbin

62.5%

Fujian

60.0%

Nanjing

64.1%

Jiangxi

61.1%

Hangzhou

69.5%

Shandong

60.2%

Ningbo

62.0%

Henan

57.8%

Xiamen

68.4%

Hubei

59.2%

Jinan

55.8%

Hunan

63.4%

Qingdao

62.1%

Guangdong

73.8%

Wuhan

59.1%

Guangxi

60.8%

Guangzhou

66.2%

Hainan

71.7%

Shenzhen

85.0%

Chongqing

56.8%

Chengdu

62.1%

Sichuan

62.1%

Xi'an

61.9%

Guizhou

64.4%

XPCC

61.8%

Yunnan

66.3%

 

 

 
2018-11-15