CNIPA > Statistics > 2018 > 2

Table 9 Statistics on Valid Inventions Maintained for More Five Years in Regions across China

February 2018

Region

Percentage %

Region

Percentage %

Total

66.5%

Tibet

84.9%

Beijing

74.0%

Shaanxi

59.4%

Tianjin

67.4%

Gansu

62.4%

Hebei

60.7%

Qinghai

57.2%

Shanxi

61.5%

Ningxia

53.9%

Inner Mongolia

68.8%

Xinjiang

64.8%

Liaoning

66.6%

Taiwan

93.9%

Jilin

57.6%

Hong Kong

92.2%

Heilongjiang

58.6%

Macau

85.9%

Shanghai

75.6%

Shenyang

65.5%

Jiangsu

62.8%

Dalian

68.0%

Zhejiang

60.2%

Changchun

53.8%

Anhui

53.2%

Harbin

57.4%

Fujian

58.0%

Nanjing

61.3%

Jiangxi

59.2%

Hangzhou

67.4%

Shandong

56.7%

Ningbo

57.2%

Henan

55.4%

Xiamen

64.9%

Hubei

57.0%

Jinan

50.7%

Hunan

61.0%

Qingdao

61.8%

Guangdong

74.1%

Wuhan

58.1%

Guangxi

54.1%

Guangzhou

64.7%

Hainan

71.3%

Shenzhen

85.6%

Chongqing

55.4%

Chengdu

57.8%

Sichuan

59.1%

Xi'an

58.7%

Guizhou

61.9%

XPCC

56.7%

Yunnan

62.4%

 

 

 

2018-04-16