CNIPA > Statistics > 2019 > 2

Table 7 Statistics on Valid Inventions Maintained for More Five Years in Regions across China

February 2019

Region

Percentage %

Region

Percentage %

Total

70.8%

Tibet

82.2%

Beijing

78.6%

Shaanxi

64.7%

Tianjin

73.2%

Gansu

70.0%

Hebei

66.0%

Qinghai

65.1%

Shanxi

68.9%

Ningxia

58.9%

Inner Mongolia

74.1%

Xinjiang

71.0%

Liaoning

71.2%

Taiwan

95.1%

Jilin

62.6%

Hong Kong

93.2%

Heilongjiang

66.0%

Macau

86.0%

Shanghai

78.7%

Shenyang

85.6%

Jiangsu

68.8%

Dalian

71.3%

Zhejiang

63.7%

Changchun

66.3%

Anhui

61.5%

Harbin

68.5%

Fujian

62.0%

Nanjing

64.4%

Jiangxi

64.3%

Hangzhou

61.1%

Shandong

63.1%

Ningbo

64.1%

Henan

60.5%

Xiamen

65.2%

Hubei

61.3%

Jinan

65.1%

Hunan

66.3%

Qingdao

59.3%

Guangdong

75.3%

Wuhan

65.3%

Guangxi

64.9%

Guangzhou

70.4%

Hainan

73.9%

Shenzhen

71.7%

Chongqing

59.7%

Chengdu

70.6%

Sichuan

64.5%

Xi'an

58.9%

Guizhou

68.6%

XPCC

64.8%

Yunnan

68.7%

   
 
2019-03-02